+90 216 527 18 18

Sosyal Medyada Biz}

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu (“Kanun”) 07/04/2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Veri sorumlusu olarak AĞAOĞLU HAVACILIK ve SAVUNMA SANAYİ LTD.ŞTİ (“Şirket”) tarafından işlenmektedir.

1-VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu AĞAOĞLU HAVACILIK ve SAVUNMA SANAYİ LTD.ŞTİ (“Şirket”) tarafından işlenmektedir.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Veri sorumlusu tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

İşbu kanunun amacı, toplanan kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatınızın gizliliği olmak ile birlikte kişinin hak ve özgürlüklerinin korunması, iş ilişkisi içinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, firma ziyareti esnasında güvenliğinin sağlanması ve bu kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

3-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

   Kişisel verileriniz, resmi makamlara,  gerçek veya tüzel kişilere  kanun tarafından belirlenen koşul ve şartlarda aktarılabilecektir.

Şirketimizin içinde bulunduğu sektör sebebiyle, toplanan kişisel veriler ilgili Bakanlıklar, Kaymakamlıklar gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Ürün ve hizmetlerin sunulması ve satış sonrası takibi için kargo&nakliye firmaları, tedarikçi firmalar gibi gerçek veya tüzel kişilerle sadece bu amaçlar dahilinde aktarılmaktadır.

4-KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz fiziki olarak güvenlik personelinin yürüttüğü kayıtlar, sözleşmeler ,matbu formlar; dijital ortamda ise E-mail, telefon, SMS, şikayet formları, fax,  sosyal medya hesapları üzerinden toplanacaktır.

Şirket tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde yürütülmektedir.

5-KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.